Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem i Nod Tia AB.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Den bolag inom Nod Tia AB där du är medlem eller kund ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

SÅ BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. Till vad dina personuppgifter används mer konkret beror på vilken eller vilka relationer du har till oss.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem eller handlar på persimarket.se. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis från folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

HUR VI DELAR OCH FÖRVARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.